Gebruiksvoorwaarden

Geldig vanaf 01/07/2021

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden“) bieden een juridisch kader voor het gebruik van de www.maped.com website (hierna de “Website“) door een volwassen gebruiker (hierna de “Gebruiker“).

 

De Voorwaarden zijn beschikbaar in het gedeelte “Algemene Gebruiksvoorwaarden” van de Website en kunnen op elk moment door de Gebruiker worden afgedrukt.

 

Maped en de Gebruiker worden hierna afzonderlijk de “Partij” en gezamenlijk de “Partijen” genoemd.

 

Op de Website kunnen Gebruikers informatie bekijken over de school- en kantoorbenodigdheden die te koop zijn (hierna de “Producten“).

 

Elk gebruik van de Website houdt in dat de Gebruiker de laatste versie van de Voorwaarden, waarvan hij verklaart dat hij deze heeft gelezen, zonder voorbehoud of beperking aanvaardt.

 

Maped behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen.

 

 

Artikel 1: juridische kennisgeving

De Website is gepubliceerd door Maped, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 5.155.000 Euro’s, ingeschreven in het Handelsregister van Annecy onder nummer 325 720 423 en met een geregistreerd adres op Route de Pringy 530 – 74370 Argonay – Frankrijk.

Telefoonnummer: +33 (0)4 50 27 26 85

E-mail: contact@maped.fr

De Publication Director is: Jacques-Antoine Lacroix, CEO

 

Intracommunautair BTW nummer: FR62325720423

 

De www.maped.com website is gehost door Claranet, een bedrijf met haar adres op Rue Breguet 32 – 75011 Paris – Frankrijk en telefoonnummer +33 (0)1 44 78 63 65.

 

 

Artikel 2: Website toegang

2.1 Website beschrijving

 

De Website geeft de Gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten: informatie over de producten van Maped, Maped Creativ, Maped Picnik en Joustra, informatie over aanbiedingen en evenementen en informatie over het bedrijf Maped.

De Website is gratis toegankelijk vanaf elke locatie voor elke Gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de Gebruiker maakt voor toegang tot de dienst (IT-apparatuur, software, internetverbinding, enz.) zijn zijn verantwoordelijkheid.

 

2.2 Toegangsmethoden

 

De Website is voor iedereen toegankelijk.

 

 

Artikel 3: gedragsregels

Om toegang te krijgen tot de Website zal de Gebruiker zich onthouden van gedrag dat het imago van Maped of van enige andere Gebruiker(s) zou kunnen schaden.

 

De Gebruiker is in eigen naam aansprakelijk voor de inhoud die hij op de Website deelt. Maped kan om welke reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Concreet zal de Gebruiker zich onthouden van:

 

 • Proberen informatie van een andere Gebruiker te verkrijgen over zijn/haar persoonlijke leven;
  Het plaatsen van inhoud op de Website die beledigend, hatelijk, racistisch, discriminerend, denigrerend, obsceen, vulgair, lasterlijk is, in strijd is met een wettelijke/regelgevende/contractuele bepaling, of gedrag aanmoedigt dat in de ogen van de wet als laakbaar zou worden beschouwd;
  Het plaatsen van inhoud op de Website die de rechten van derden zou kunnen schaden;
  Het plaatsen van inhoud op de Website die geen verband houdt met het doel van de Website, inclusief promotionele inhoud, reclame en het maken van verkooppraatjes van welke aard dan ook.

 

Meer in het algemeen zal de Gebruiker zich onthouden van:

 

 • Zich voordoen als een derde partij of een andere Gebruiker, of zich voordoen als een werknemer of vertegenwoordiger van Maped;
  Het ondernemen van hacking, spammen, fishing, flooding of enige andere activiteit om Maped of andere Gebruikers schade toe te brengen.

 

 

Artikel 4: Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die Maped van de Gebruiker ontvangt, is de informatie die nodig is voor het gebruik van de Website.

 

Deze persoonlijke gegevens worden via een computer verwerkt, waardoor Maped elke Gebruiker kan identificeren, met hem kan communiceren, op eventuele vragen kan reageren en de commerciële relatie goed kan beheren in het geval van een bericht verzonden via het contactformulier of een nieuwsbriefabonnement.

 

Persoonsgegevens gaan in eerste instantie naar Maped om de relatie te beheren. Maped kan deze vervolgens delen met andere ontvangers die diensten verlenen die verband houden met de Website, zoals toegestaan ​​of voorzien door de wet.

 

In dit geval worden alleen essentiële persoonlijke gegevens overgedragen. Maped zorgt er ook voor dat providers de instructies opvolgen, alle passende maatregelen nemen om de persoonlijke gegevens van Gebruikers veilig te houden en te voldoen aan de relevante regelgeving.

 

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de relatie goed te beheren. Ze worden niet langer dan drie jaar bewaard vanaf het laatste onbeantwoorde verzoek, zolang de Gebruiker in de tussentijd niet vraagt ​​om verwijdering ervan en/of bezwaar maakt tegen het gebruik ervan.

 

Maped gebruikt alle mogelijke maatregelen om de persoonlijke gegevens die het ontvangt veilig en vertrouwelijk te houden.

 

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en binnen de reikwijdte van eventuele toepasselijke beperkingen, kan de Gebruiker het recht uitoefenen op toegang tot, rectificatie, bezwaar tegen het gebruik van, overdraagbaar maken, de verwerking beperken en wissen van zijn persoonsgegevens.

 

Om dit te doen, moet de Gebruiker contact opnemen met een van de volgende adressen:

 • E-mail: dpo@maped.fr
 • Post: MAPED BENELUX B.V.
  Virulyweg 29A
  7602 RG Almelo
  NEDERLAND

 

Zij krijgen binnen een maand antwoord.

 

Indien nodig kan de Gebruiker ook een klacht indienen bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL. Zij kunnen echter eerst contact opnemen met Maped, die binnen twee maanden antwoord zal geven.

 

Raadpleeg het privacybeleid van Maped voor meer informatie hier.

 

 

Artikel 5: Cookies

Voor ons Cookie beleid, klik hier.

 

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De inhoud van de website (afbeeldingen, tekst, logo’s, productnamen, enz.) is het exclusieve eigendom van Maped, die de enige eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten voor deze inhoud. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan.

 

Het gebruik van de Website verleent de Gebruiker geen enkel recht op merken, logo’s, ontwerpen, foto’s, productnamen of enige inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Maped of die door Maped worden gebruikt.

De Gebruiker erkent dat hij enkel recht heeft op toegang tot en bezoek aan de Website op een niet-exclusieve en privébasis. Ze heeft in geen geval eigendomsrechten op de Website en de elementen ervan.

Toegang tot de Website verleent geen gebruikslicentie voor de Website en de elementen ervan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maped, of voor elementen die geen eigendom zijn van Maped, haar partners of providers.

 

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maped is elk ander gebruik, inclusief reproductie, representatie, aanpassing en vertaling van de Website en/of de elementen ervan, geheel of gedeeltelijk, met behulp van welk proces en op welk medium dan ook, ten strengste verboden en vormt een inbreuk die zouden kunnen leiden tot gerechtelijke procedures en strafrechtelijke en/of civielrechtelijke sancties op grond van de Franse wet op de intellectuele eigendom en, meer in het algemeen, de wetgeving inzake intellectuele eigendom.

 

 

Artikel 7: Illegale activiteiten en inhoud melden

Als een Gebruiker merkt dat een andere Gebruiker een van de gedragsregels uit Artikel 4 hierboven heeft overtreden en meer in het algemeen als een Gebruiker op de hoogte is van illegale activiteiten of inhoud, dient hij/zij Maped hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via de “Contact”-functie op de Website.

 

De Gebruiker dient Maped alle noodzakelijke informatie te verstrekken, waaronder:

De datum van het rapport;
Indien het een natuurlijk persoon betreft, zijn volledige naam, functie, adres, nationaliteit, geboortedatum en -plaats; indien het een rechtspersoon betreft, hun statuut, bedrijfsnaam, statutaire zetel en de natuurlijke persoon die hen juridisch vertegenwoordigt;
Een beschrijving van de controversiële feiten en hun exacte locatie op de Website;
En als de inhoud illegaal is:
De redenen waarom de inhoud moet worden verwijderd, inclusief toepasselijke wettelijke bepalingen en rechtvaardigingen;
Een kopie van het bericht dat naar de auteur of uitgever van de controversiële inhoud is gestuurd om hen te vragen deze op te schorten, in te trekken of te wijzigen, of een reden waarom er geen contact is opgenomen met de auteur of uitgever.

 

Als de inhoud illegaal blijkt te zijn, zal Maped na controle van deze elementen de omstreden inhoud verwijderen of de toegang onmogelijk maken.

Houd er rekening mee dat als een gebruiker Maped inhoud presenteert waarvan hij beweert dat deze illegaal is, terwijl hij weet dat dit niet waar is, hij of zij strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden.

Maped behoudt zich het recht voor om inhoud op de Website te verwijderen die de Voorwaarden zou kunnen schenden, onder de onderstaande bepalingen.

 

 

 

Artikel 8: Website updates

Maped kan het noodzakelijk achten om bepaalde aspecten van de Website en zijn elementen te actualiseren of opnieuw in te stellen.

Maped behoudt zich het recht voor om de Website te ontwikkelen, onder meer door nieuwe functies aan te bieden, of functies aan te passen of te verwijderen.

Deze updates, resets en ontwikkelingen kunnen de toegang van de Gebruiker tot de Website tijdelijk verhinderen en/of de architectuur van de Website en zijn elementen wijzigen. De Gebruiker erkent dit uitdrukkelijk en Maped kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 

Artikel 9: verwijdering

Maped behoudt zich tevens het recht voor om controversiële inhoud te delen met autoriteiten die daarom verzoeken, als deze in strijd is met een wettelijke bepaling.

Bovendien behoudt Maped zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke overtredende Gebruiker om verhaal te halen voor eventuele schade die de Gebruiker als gevolg daarvan lijdt.

 

 

Artikel 10: aansprakelijkheid

Met uitzondering van de specifieke gevallen die in dit artikel worden behandeld, kan Maped alleen aansprakelijk worden gesteld onder voorwaarden van het gewoonterecht.

Hoewel de informatiebronnen die op de Website worden gebruikt als betrouwbaar worden beschouwd, garandeert de Website niet dat deze vrij zijn van gebreken, fouten of weglatingen.

 

Informatie wordt alleen gedeeld als algemene richtlijnen en heeft geen contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de Website niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in administratieve en wettelijke bepalingen die na publicatie plaatsvinden. De Website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of de interpretatie van de informatie die deze bevat.

Maped is slechts aansprakelijk voor een middelenverbintenis met betrekking tot het aanbieden van de Website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, letsel of directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het beheer, het gebruik, de exploitatie, de onderbreking of het slecht functioneren van de Website.

 

De Gebruiker erkent dat Maped niet kan garanderen dat de Website aan de prestatie-eisen zal voldoen of consistent zal werken zonder onderbrekingen of bugs.

Als Maped zich ervan bewust wordt dat de Website of onderdelen ervan een storing of bug vertonen, of hiervan door een Gebruiker op de hoogte wordt gesteld, zal zij haar best doen om deze op te lossen.

In ieder geval kan Maped niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het niet naleven van de Voorwaarden door de Gebruiker, het niet correct werken van de Website of de elementen ervan, het wijzigen of wijzigen van de Website door een Gebruiker, virussen die de computer van een Gebruiker infecteren computer of andere IT-apparatuur na gebruik of toegang tot, of een download van, de Website, of een aanval op de Website of de elementen ervan.

Maped kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig geval van overmacht zoals gedefinieerd door de wet.

 

 

Artikel 11: Hyperlinks

De Website bevat hyperlinks naar andere websites. Omdat Maped deze websites niet beheert, heeft zij geen controle over de inhoud ervan.

Daarom kan Maped niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die op deze manier toegankelijk zijn, of voor enige verzameling of overdracht van persoonlijke gegevens, installatie van cookies of andere activiteiten met dezelfde doeleinden, uitgevoerd door deze websites. Elke openbare of particuliere website mag zonder voorafgaande toestemming naar de website linken, zolang:

De websitepagina’s zijn niet ingebed in de pagina’s van een andere website;
Er wordt alleen de hoofd-URL gebruikt: www.maped.com (geen links naar andere pagina’s).

 

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Als er geen minnelijke oplossing kan worden gevonden voor een geschil tussen de partijen, wordt de zaak voorgelegd aan de Franse rechtbanken.

 

 

Artikel 13: Wijzigingen in de Voorwaarden

Maped behoudt zich het recht voor om bepalingen in de Voorwaarden te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Deze wijzigingen worden van kracht wanneer de nieuwe Voorwaarden worden toegevoegd aan de Website of via enige andere vorm van kennisgeving.